Thử A.I online

Cách Thức Bán Hàng

Lần đầu tiên, Quảng Cáo chuyển từ quảng cáo hiển thị sang quảng cáo tương tác Enduser trải nghiệm “ Thử & tư vấn trực tiếp” khi mua sắm Online

Doanh số dự kiến qua Website hàng đầu

STT Tạp chí
hàng đầu
Doanh số
tháng
Giá trị
đơn hàng
Đơn hàng
Tháng
Daily Unique
Visitors
Daily
Pageviews
alexa
Vietnam rank
Tỉ lệ(%)
Khách click
Click/Ngày Click/Tháng Tỉ lệ
khách mua
1 15.000.000 300.000 50 1.400 1.960 3.924 2% 30 900 5%
2 60.000.000 300.000 20 550 4.400 5.279 2% 10 300 5%
3 216.000.000 300.000 720 24.150 44.919 231 2% 480 14.400 5%
4 15.000.000 300.000 50 1.700 2.210 2.710 2% 30 900 5%
5 189.000.000 300.000 630 21.000 60.900 228 2% 420 12.600 5%
6 6.000.000 300.000 20 445 712 10.517 2% 10 300 5%
7 81.000.000 300.000 270 9.000 21.600 655 2% 180 5400 5%
8 42.000.000 300.000 140 4.700 9.870 1.314 2% 90 2.700 5%
9 126.000.000 300.000 420 14.000 42.000 332 2% 280 8.400 5%
10 1.545.000.000 300.000 5.150 171.500 701.435 16 2% 3.430 102.900 5%
11 360.000.000 300.000 1.200 40.000 132.000 100 2% 800 24.000 5%
12 1.872.000.000 300.000 6.240 208.000 1.537.120 11 2% 4.160 124.800 5%
13 153.000.000 300.000 510 16.900 27.209 279 2% 340 10.200 5%
14 69.000.000 300.000 230 7.500 27.750 534 2% 150 4.500 5%
15 36.000.000 300.000 120 4.050 6.885 1.226 2% 80 2.400 5%
16 15.000.000 300.000 50 1.350 2.295 3.886 2% 30 900 5%
17 153.000.000 300.000 510 17.000 24.000 259 2% 340 10.200 5%
19 72.000.000 300.000 240 8.000 16.800 587 2% 160 4.800 5%